ONLINE NÁPOVEDA

Ctrl+A Vybrať všetko 
Kopírovať Ctrl+C  Kopírovať
Ctrl+V Prilepiť
Ctrl+X Vystrihnúť, odstrániť
Ctrl+B Hrubé písmo
Ctrl+I Kurzíva
Ctrl+U Podčiarknuté písmo
  Prečiarknuté písmo
  Písmo nad úrovňou textu
  Písmo pod úrovňou textu
  Zarovnanie textu doľava
  Zarovnanie textu na stred
  Zarovnanie textu doprava
Ctrl+Z Vráti naspäť prevedenú operáciu, používa sa keď sa pomýlite
Ctrl+Y Znova prevedie operáciu
Ctrl+G Hľadať alebo nahradiť textový výraz v dokumente
  Ctrl+J Hľadať textový výraz v texte smerom dopredu
  Ctrl+K Hľadať textový výraz v texte smerom dozadu
  Uloží stránku na server.
  Farba textu
  Farba pozadia textu
  Odsadenie doľava (tabelátor)
  Odsadenie doprava (tabelátor)
  Vkladanie špeciálnych znakov, ktoré sa nenachádzajú na klávesnici
  Odstráni všetky formátovania z vybratého textu
  Číslovaný a nečíslovaný zoznam. Použitím a sa posúvate v hierarchii zoznamu. Stlačením ENTER sa dostávate na ďaľšiu položku a stlačením SHIFT+ENTER prechádzate do druhého riadku položky.
  Vloženie vodorovnej čiary
  Vloženie hypertextového odkazu
  Zrušenie hypertextového odkazu
  Vloženie tabuľky. Najskôr sa nastavte na miesto, kde chcete vložiť tabuľku, potom kliknite na túto ikonu a vyberte počet stĺpcov a riadkov.
  Editácia parametrov tabuľky. Pred tým, ale musíte označiť tabuľku, ktorú chcete editovať.
  Editácia parametrov bunky tabuľky. Pred tým, ale musíte vybrať bunku, ktorú chcete editovať.
Vloženie alebo zmazanie bunky tabuľky
Vloženie alebo zmazanie riadku tabuľky
Vloženie alebo zmazanie stĺpca tabuľky
Rozšírenie alebo zúženie bunky tabuľky do šírky
Zväčšenie alebo zmenšenie bunky tabuľky do výšky
  Vloženie DIV vrstvy
  Nastavenie okraja DIV vrstvy
  Vloženie smajlíka do dokumentu
  Ctrl+0 Prednastavená farba písma
  Ctrl+1 Červená
  Ctrl+2 Zelená
  Ctrl+3 Modrá
  Ctrl+4 Zelenomodrá
  Ctrl+5 Fialová
  Ctrl+6 Čierne na žltom
  Ctrl+7 Čierne na zelenomodrom
  Ctrl+8 Čierne na zelenom
  Ctrl+9 Biele na fialovom
  Ctrl+S Obnoví obsah dokumentu z clipboardu.
  Ctrl+T Prepínač medzi zobrazením WEBEDITORA a HTML kódu dokumentu.
  Ctrl+R Obnovenie celej stránky
  Ctrl+N Otvorí stránku v novom okne
 
  • Pred tým ako chcete upravovať jednotlivé elementy alebo časť textu, musíte to s kurzorom označiť
  • Keď na konci riadku stlačíte ENTER, začnete nový odstavec, keď stlačíte SHIFT+ENTER dostanete sa do druhého riadku.